CS:   Hà Nội
 
CS:  TP. HCM
 

Biên bản nhiệm thu bàn giao

12-07-2022 | 21366 lượt xem
CÔNG TY TNHH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 2022, chúng tôi gồm:
 
   BÊN A: (Bên nhận):
Địa chỉ:
1. Ông/bà:   
2. Chức vụ:  
3. Điện thoại:
 
BÊN B: (Bên giao): CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP AN NINH SMART
 Địa chỉ: Số A
1. Ông/bà  :  A
2. Chức vụ:  Nhân Viên
3. Di động:  
 
Bên B đã giao cho bên A số lượng hàng hóa cụ thể như mô tả dưới đây:
 
STT Danh mục hàng hóa Đơn vị Số lượng Ghi chú
01 Đầu đọc vân tay và thẻ từ HF-1 Chiếc 01 Mới
02 Nhân công lắp đặt đầu đọc Chiếc 01 Hoàn thành
 
 
Tình trạng hàng hóa là mới 100% và chất lượng tốt tại thời điểm bàn giao
Biên bản này đư­ợc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý ngang nhau
 
 
   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B
   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)