CS:   Hà Nội
 
CS:  TP. HCM
 

Mẫu đơn cam kết khi nghỉ việc cơ bản

12-07-2022 | 17623 lượt xem
Mẫu đơn cam kết khi nghỉ việc
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
***
 
Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2022
 
 
CAM KẾT KHI NGHỈ VIỆC
 
Kính gửi: – Ban lãnh đạo Công ty
– Phòng HCNS
Căn cứ Hợp đồng lao động số:……/202…/HĐLĐ-AMG
Căn cứ Quyết định nghỉ việc số …../202…/QĐ-AMG
Căn cứ Nội quy, quy chế của Công ty Cổ phần hệ thống công nghệ tự động AMG;
 
Họ và tên:……………………………………………… Ngày sinh:……………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………….
CMND số:……………………… Ngày cấp:…/…/….. Nơi cấp:…………………………………...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………….
Hiện nay,vì lý do cá nhân tôi như trình bày trong đơn xin nghỉ việc tại Công ty đã quyết định xin nghỉ việc. Theo quy định của Công ty, tôi cam kết khi nghỉ việc sẽ không thực hiện các nội dung sau:
  • Không tiết lộ thông tin nội bộ của Công ty trong quá trình làm việc được cung cấp hoặc nắm bắt được.
  • Không lấy danh nghĩa vẫn làm việc ở Công ty để trục lợi cá nhân.
  • Không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung nêu trên, nếu tôi không thực hiện như đã cam kết hoặc thực hiện không đúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
 
  NGƯỜI CAM KẾT