CS:   Hà Nội
 
CS:  TP. HCM
 

Vai trò của vốn đối với phát triển kinh tế

12-07-2022 | 22093 lượt xem
. Phân tích vai trò của vốn đầu tư và vốn sản xuất đối với tăng trưởng kinh tế?
Ngày nay, vốn đầu tư và vốn sản xuất được coi là yếu tố quan trọng của quá trình
sản xuất.
• Vốn sản xuất vừa là yếu tố đầu vào, vừa là sản phẩm đầu ra của quá trình
sản xuất.
• Vốn đầu tư không chỉ là cơ sở tạo ra vốn sản xuất, tăng năng lực sản xuất
của các doanh nghiệp và của nền kinh tế, mà còn là điều kiện để nâng cao
trình độ khoa học – công nghệ, góp phần vào việc đầu tư theo chiều sâu,
hiện đại hóa quá trình sản xuất.
 =) Đầu tư là bộ phận lớn hay thay đổi trong chi tiêu. Do đó, những thay đổi trong đầu tư có thể tác động lớn đối với tổng cầu, nên nó sẽ tác động đến sản lượng và công ăn việc làm => Đầu tư sẽ dẫn đến tăng vốn sản xuất, nghĩa là có thêm các nhà máy, thiết bị, phương tiện vận tải mới được đưa vào sản xuất, làm tăng khả năng sản xuất của nền kinh tế. Sự thay đổi này tác động đến tổng cung.
 1. Yếu tố tác động đến cung và cầu về vốn đầu tư?
A, Nhân tố tác động
 • Cầu vốn đầu tư
+ Lãi suất tiền vay
+ Thuế TN DN
+ Chu kì kinh doanh
+ Môi trường đầu tư
 • Cung vốn đầu tư
+ Lãi suất tiền gửi
+ Quy mô thực hiện ( S = Sd + St )
 
 
 1. Phân tích vai trò vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với nước tiếp nhận đầu tư?
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 
 
 

Là hình thức đầu tư của tư nhân nước ngoài vào hoạt động kinh tế của nước khác nhằm thu lợi nhuận
 
Vai trò nước tiếp nhận đầu tư
Vai trò nước đi đầu tư
 
FDI đối với nước tiếp nhận
 • Giải quyết tình trạng thiếu vốn do tích lũy thấp
 • Tiếp nhận công nghệ hiện đại , năng lượng quản lí kinh nghiệm marketing
 • Thúc đẩy cạnh tranh trong nước , khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực
 • Tránh rơi vào tình trạng nợ chồng chất
 
 1. Vai trò vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với nước đi đầu tư?
FDI đối với nước đầu tư
 • Tận dụng lợi thế chi phí sản xuất thấp tại nước tiếp nhận
 • Giúp sp của công ty kéo dài được chu kì sóng
 • Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm
Viện trợ phát triển chính thức ODA

 
 
 

Nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, các nước công nghiệp phát triển viện trợ cho các nước đang phát triển để các nước này phát triển

 
 
 
 

Viện trợ song phương , viện trợ đa cấp
 
 1. Vai trò của vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong phát triển kinh tế của các nước đang phát triển?
 • Hình thức viện trợ
+ Hỗ trợ cán cân thanh toán
+ Tín dụng thương mại
+ Viện trợ chương trình
+ Hỗ trợ dữ án
 • Phưng thức viện trợ
+ Viện trợ k hoàn lại
+ Cho vay ưu đãi
+ Hình thức hỗn hợp
 • Vai trò của ODA
 • Kênh bổ sung vốn quạn trọng cho các nước đang phát triển
 • Tiếp cận cách thức quản lí mới tăng cường năng lực của các bộ quản lí
 • Phat triển cơ sở hạ tầng
 • Xóa đói giảm nghèo